top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

01.    Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden.
Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkopen met en door ons aangegaan.

          Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld van de klant, zelfs bij herhaling rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.

Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als niet-geldend erkend. Zij erkennen a contratrio onderhavige verkoopsvoorwaarden als de regels het contract tussen onszelf en de koper regelend.

 

02.    Aanduidingen of prijzen in catalogi, in folders, op de website, op sociale media enz; dienen als inlichtingen te worden beschouwd, de prijzen die worden aangerekend zijn steeds de prijzen van de dag.

 

03 .   Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet- afhaling zijn wij gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 80% van de de opdracht.

 

04.    In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffende, behouden wij ons het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaande de levering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de levering te dekken.

 

05.    De goederen worden geacht steeds verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen; ze reizen dienvolgens steeds op kosten en op risico van de klant, onafgezien de zending franco, fob of cif gebeurt.

 

06     Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Laattijdige levering kan, behoudens uitdrukkelijk beding, geen aanleiding geven tot ontbinding van de koop-verkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding.

          In geval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot levering, zonder schadevergoeding.

 

07.    Voor bestellingen en leveringen beneden 25 euro exclusief BTW, waarbij pc-verwerking vereist is, zijn wij genoodzaakt een forfaitair bedrag van 3,72 euro exclusief BTW in rekening te brengen.

 

08.    Voor elke bestelling waarbij aanpassingen aan de bestanden en/of de layout vereist is, worden de werkuren aangerekend aan een tarief van 45 euro exclusief BTW per uur.

 

09.    De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan; zulks is het geval wanneer de geleverde goederen zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de goederen, waarin de onderdelen, door ons verkocht zijn geïncorporeerd.

 

10.    Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen of facturen dienen ons te bereiken binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de levering/verzending van de factuur; klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de aflevering/aanvaarding te worden geformuleerd; elke klacht buiten deze termijn is niet ontvankelijk. Alle klachten dienen met een aangetekend schrijven te worden geformuleerd. Gegronde klachten verplichten ons tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant echter het recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat de klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard, zelfs voor verborgen gebreken; klachten wegens non-conformiteit, na verwerking, zijn dienvolgens niet ontvankelijk.

 

11.    De betaling dient contant bij ons in onze magazijnen te geschieden. Bij gebreke aan contante betaling is van rechtswege en zonder inmorastelling een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis, steeds vanaf de datum van de factuur tot de dag van de volledige betaling.

 

12.    Na het verzenden van een aanmaning per eenvoudige brief of e-mail die zonder gevolg is gebleven, en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder inmorastelling de totaliteit van de schulden van de koper opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken.

 

13.    In geval van enige welkdanige wanprestatie van de kant van de koper, inclusief wanbetaling (niet- of niet-tijdige betaling) is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW met een minimum  van 49,58 EUR en een maximum van 2.479 EUR.

 

14.    In geval de klant toepassing vraagt van het verlaagde BTW tarief van 6% (o.m. voor reproductie van boeken, cursussen, thesissen,…) zal hij dienaangaande een afzonderlijke aanvraagbestelbon ondertekenen, waarvan zijn identiteit, adres, hoedanigheid (auteur, uitgever of aangestelde), de aard en het aantal exemplaren worden vermeld. De ondergetekende gaat ermee akkoord dat, wanneer bij latere controle door de BTW-administratie mocht blijken dat het verlaagde tarief van 6% ten onrechte werd toegepast, de in meer verschuldigde BTW aan hem/haar wordt aangerekend.

 

15.    De klant moet vermelden, wanneer hij ons een opdracht toevertrouwt, of het werk al dan niet auteursrechterlijk beschermd is, dit met betrekking tot de auteursrechten en de daaruitvolgende heffingen.

 

16.    Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen.

In elk geval zal de klant bij betwisting, ons meteen dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.

bottom of page